VINDMØLLER VED TJELE LANGSØ

Af Ove Kent Jørgensen

Læserbrev :
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Ove Kent Jørgensen
Viborg den 7. juli 2020
VINDMØLLER VED TJELE LANGSØ MIDLERTIDIGT UDSKUDT
Som omtalt i Viborg Stifts Folkeblad har Planklagenævnet besluttet at klagen over det omstridte vindmølleprojekt ved Tjele Langsø skal have opsættende virkning.
Vi er i Dansk Folkeparti ganske tilfredse med at vi hele vejen igennem har stemt imod dette vindmølleprojekt, alene i Byrådet med Enhedslisten og et enkelt medlem af venstre.
Den Konservative byrådsgruppe meldte på Byrådsmødet den 18. marts 2020 at de også var imod opførelsen af vindmøllerne, samt et enkelt medlem af Socialdemokratiet
Vi glæder os over, at vindmølle- modstanderne foreløbig har fået en lille sejr, fordi klagenævnet udtaler, at det er ”overvejende sandsynligt” at Viborg Byråd med sin tilladelse til at opstille Vindmøller i det nævnte område har overtrådt habitat-lovgivningen.
Det handler om at møllerne vil forringe levestedet for den truede og fredede taiga-sædgåsen.
Beslutningen om at opføre 8 vindmøller ved Tjele Langsø er midlertidig sat på pause, og må ikke opføres før der er kommet yderligere undersøgelser.
Dansk Folkeparti har hele tiden lyttet til Modstanderne af Vindmøllerne.
De har argumenteret for, at vindmøllerne kommer til at påvirke et Natura 2000 område, som er
betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU – ligesom det altså kan påvirke antallet af taiga-sædgæs i Danmark
Planklagenævnet begrunder beslutningen med, at (DCE) Nationalt center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, i en rapport vurderer, at antallet af den truede fugleart sædgæs vurderes kan falde med 20%, hvis vindmøllerne opføres
Viborg Kommune henviser til miljørapporten for området, at bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-netværket ikke vil blive påvirket væsentligt, da vindmøllerne ingen direkte indvirkning får på naturtyper, dyr og planter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det nærmeste habitatområde.
Ligeledes vurderes det med henvisning til miljørapporten og en udarbejdet Natura-konsekvensvurdering, at etablering af vindmøllerne ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for fugle, herunder gæs, ørne og svaner.
Det hænger ikke sammen med at Aarhus Universitet, i en rapport vurderer, at antallet af den truede fugleart sædgæs vurderes kan falde med 20%, hvis vindmøllerne opføres
Ved hjælp af GPS mærkede gæs, er det fastslået at hovedfærdselsåren for gæssenes færden til og fra Tjele Langsø går direkte igennem den det foreslåede vindmølleområde.
Vi venter i Dansk Folkeparti spændt på en afgørelse i denne sag
Venlig hilsen
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Ove Kent Jørgensen
Teglbrændervej 26 8800 Viborg Tlf. 20121615 Mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Medlem af KKR Midtjylland,
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg, Næstformand i Skatteankenævn Randers, Bestyrelsesmedlem i FDS, Vejsynet